Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

07:17
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viaAng3ll Ang3ll
07:17
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viaAng3ll Ang3ll

September 16 2018

14:31
1334 2269 500
Reposted fromspitinyour spitinyour viawszystkodupa wszystkodupa
14:31
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
14:25
1811 ae6b 500
Reposted fromtfu tfu viaisnotcominghome isnotcominghome
14:18
Tam, gdzie świat czyni się obrazem, byt w całości zakłada się jako coś, na co człowiek się nastawia i co chce zatem pozwać przed siebie, mieć przed sobą. Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go człowiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany. (…) To nie światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności

[Martin Heidegger, Czas światoobrazu.]
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen

September 14 2018

14:30
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawyliczanka wyliczanka
14:30
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viawyliczanka wyliczanka
14:27
Ach, ta miłość asteników! Cóż to była po prostu za cholera! Oczywiście dla pykników - tamci nie zdawali sobie z tego sprawy zupełnie. Zawsze niepewni swego, ciągle wątpiący, ciągle rozdarci między diametralnie przeciwne sobie uczucia, tropiący samych siebie na niezrozumiałych szlakach własnych swych, często wspanialszych od nich samych, sobowtórów, wiecznie nienasyceni i zjadani przez nieściśliwość ostateczną sentymentów, wyrzuty sumienia i drobną, aż bolesną, czułostkowość. A do tego to ciągłe poczucie, że wszystko jest “nie to”, że za krawędziami tych męczarni jest gdzieś słoneczny świat prostych, pięknych, wolnych uczuć, niedostępny, utęskniony i niepowrotny - tak jakby już był kiedyś tuż tuż i odleciał jak miraż w swój własny, niedosiężny wymiar istnienia
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jedyne Wyjście.
14:25
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawyliczanka wyliczanka
13:55
Reposted fromewelina ewelina vialambadada lambadada
13:53
Reposted fromFlau Flau vialambadada lambadada
13:46
6550 582b 500
Reposted fromhagis hagis vialambadada lambadada
13:42
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viajesienzycia jesienzycia
13:37
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
13:36
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna viamefir mefir
13:21
4685 8a59 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viahumane humane
13:18
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viahumane humane

September 08 2018

19:58
8388 700e 500
Reposted fromgarazowka garazowka
19:51
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl